Vacatures bij Van der Valk Hotel Schiedam - Vacatures

Privacy, datum: 04-04-2018 Click here for English


Privacy


Je privacy vinden wij belangrijk

Voor het gebruik van ons online sollicitatieformulier is het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk.


Welke gegevens verzamelen wij?

Het is goed om te weten dat wanneer je solliciteert, wij geen persoonsgegevens van jou verstrekken aan derden. De persoonsgegevens die je invoert via deze website worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.


Wanneer je solliciteert via ons online sollicitatieformulier verzamelen wij de volgende gegevens: je geslacht, je voor- en achternaam, je adresgegevens, je telefoonnummer, je e-mailadres, je geboortedatum,je opleidingsgegevens, of je in het bezit bent van een rijbewijs, je werkervaring in de branche, je beschikbaarheid, je salaris indicatie, je foto (niet verplicht), je motivatie, je curriculum vitae en andere relevante bijlagen die je zelf wilt meesturen. Afhankelijk van het soort én type functie kunnen de gegevens in ons onlinesollicitatieformulier verschillen.


We hebben deze gegevens nodig om te beoordelen of je aan alle criteria voldoet én kunt deelnemen aan onze selectieprocedure en/of selectieproces.


Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Als je bij ons solliciteert op een functie dien je akkoord te gaan met ons privacybeleid. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden. Het is altijd mogelijk om je gegevens zelf te verwijderen. Dit kan via een speciale link die in onze ontvangstbevestiging e-mail is opgenomen.


Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Daarom hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. De informatie uitwisseling met onze website gebeurt beveiligd en versleuteld.


Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Je kunt een verzoek tot inzage in de over jou verzamelde persoonsgegevens doen. Na een sollicitatie kun je dit doen per e-mail: support@jobpromo.nl of per telefoon: +31 (0)17257 47 60.


Het is altijd mogelijk om je gegevens zelf te verwijderen. Dit kan via een speciale link die in onze ontvangstbevestiging e-mail is opgenomen.


Cookies op de website

We gebruiken cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en cookies ten behoeve van Google Analytics. Deze analytics- en functionele cookies verzamelen geen persoonsgegevens.Dit privacybeleid is opgesteld op 04 april 2018. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze verklaring kun je regelmatig raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.


De gegevens worden beheerd door JobPromo.


Privacy


Your privacy is important to us

To use our online application form, the use of personal data is necessary.


Which data do we collect?

It is good to know that when you apply, we do not provide any personal information about you to third parties. The personal data you enter via this website are processed according to the General Data Protection Regulation (AVG).


When you apply via our online application form, we collect the following information: your gender, your first and last name, your address, your telephone number, your e-mail address, your date of birth, your training data, whether you are in possession of a driving license, work experience in the industry, your availability, your salary indication, your photo (not required), your motivation, your curriculum vitae and other relevant attachments that you want to send yourself. Depending on the type and type of function, the information in our online application form may differ.


We need this information to assess whether you meet all criteria and can participate in our selection procedure and / or selection process.


How long will my personal data be stored?

If you apply for a position with us, you must agree with our privacy policy. We use a storage period of 12 months. It is always possible to delete your data yourself. This can be done via a special link that is included in our confirmation of receipt e-mail.


Are my personal data secured?

We attach great importance to your privacy. That is why we have taken security measures to prevent theft, loss or other unlawful use of your personal data. The information exchange with our website is secured and encrypted.


Where can I submit a request to view my personal details, have them corrected or have them removed?

You can make a request for access to the personal data collected about you. After an application you can do this by e-mail: support@jobpromo.nl or by phone: +31 (0)17257 47 60..


It is always possible to delete your data yourself. This can be done via a special link that is included in our confirmation of receipt e-mail.

Cookies on the website

We use cookies that are necessary for the functioning of your website and cookies for the benefit of Google Analytics. These analytics and functional cookies do not collect personal data.


This privacy policy was drafted on 04 April 2018. We reserve the right to make changes to this statement. You can consult this statement regularly so that you are aware of the latest changes.

The data is managed by Job Promo B.V..


www.werkenbijvandervalkhotelschiedam.nl www.eenvacaturebij.nl Valkjobs